Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski

   

  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2016 r. poz 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wnioskóww ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

   


  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Celnej w Poznaniu i podległych urzędach celnych:


  Izba Celna w Poznaniu

  adres : ul. Krańcowa 28; 61-037 Poznań

  telefon:61 658 35 00

  (dni i godziny) : poniedziałek w godz. 9-17; wtorek-piątek w godz. 7-15;

  Dyrektor Izby Celnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.


  Urząd Celny w Poznaniu

  adres: ul. Warszawska 183/185; 61-055 Poznań

  telefon: 61 840 43 48

  (dni i godziny): poniedziałek w godz. 9-16; wtorek-piątek w godz. 7-15.

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.


  Urząd Celny w Kaliszu

  adres: ul. Fabryczna 1A; 62-800 Kalisz

  telefon: 62 768 20 63

  (dni i godziny): poniedziałek w godz. 9-17; wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30.

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.


  Urząd Celny w Lesznie

  adres: ul. Jana Dekana 3; 64-100 Leszno

  telefon: 65 525 89 70

  (dni i godziny): poniedziałek w godz. 9-17; wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.


  Urząd Celny w Pile

  adres: ul. Przemysłowa 23; 64-920 Piła

  telefon: 67 211 90 10

  (dni i godziny): poniedziałek w godz. 9-17; wtorek – piątek w godz. 7.30-15.30 .

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów.


  W Ministerstwie Finansów, przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.15-16.15; a w środę w godzinach 8.15-18.00. Komórką koordynującą jest Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej, gdzie pełniony jest dyżur telefoniczny pod numerem 22  694 44 81.


  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:


  Izba Celna w Poznaniu

  adres: ul. Krańcowa 28,

  61-037 Poznań;

  Fax. : 61 658 3502

  e-mail: ic.poznan@poz.mofnet.gov.pl


  Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce organizacyjnej Służby Celnejw godzinach urzędowania.


  Skargi i wnioski kierowane do Ministerstwa Finansów należy wysyłać na adres:
   

  Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12

  00-916 Warszawa

  e-mail: kancelaria@mf.gov.pl


  Uwaga!

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Petycje

   

  Petycje można: 

  1. Przesłać listownie, na adres: Izba Celna w Poznaniu 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 28;
  2. Przesłać faksem, na numer: (61) 658-35-18;
  3. Przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej:ePUAP;
  4. Przesłać elektronicznie na adres: ic.dyrektor@poz.mofnet.gov.pl;
  5. Doręczyć osobiście codziennie w godzinach od 7:30 do 15:00 w kancelarii Izby Celnej

  Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie
   

  Jakie informacje musi zawierać petycja:

  1. Petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Celna 6, 61-222 Poznań);
  2. Jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  3. W petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

  Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia siębez rozpoznania.


  1. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195);

  2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

   

  Informacja o petycjach w 2015 roku.

  Na podstawie art. 14 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), Izba Celna w Poznaniu informuje, że w 2015 r. w okresie obowiązywania ustawy, tj. od dnia 6 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie wpłynęły petycje do rozpatrzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu.

   

  Petycje które wpłyneły do Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w 2016 roku:

   

  1. Petycja indywidualna, wpłynęła w formie pisemnej w dniu 19.07.2016 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

  Petycja dotyczy przywrucenia praworządności w działaniu Urzędu Celnego w Poznaniu i obrony konstytucyjnych i ustawowych praw strony składającej petycje.

  Treść petycji (plik pdf)

  Odpowiedź na petycję (plik pdf)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 10:11 Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2016 09:12
  Autor: Andrzej Piotrowski Osoba publikująca: Andrzej Piotrowski Osoba modyfikująca: Andrzej Piotrowski