Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Obieg korespondencji


  Pisma adresowane/kierowane do organu celnego (Izba Celna w Poznaniu) trafiają do Kancelarii. Następnie są przekazywane do poszczególnych komórek organizacyjnych Izby/Urzędów Celnych - zgodnie z treścią pisma, przy uwzględnieniu właściwości rzeczowej danej komórki organizacyjnej. Kolejną czynnością jest przydział pisma indywidualnie pracownikowi odpowiedzialnemu za załatwienie sprawy/rozpatrzenie żądania - dokonują tego wyznaczeni pracownicy, najczęściej sprawujący funkcje kierownicze.
  Szczegółowe zasady obiegu korespondencji, dekretowania poszczególnych spraw, itp. określa Instrukcja kancelaryjna.

  2. Załatwianie spraw

  a)Terminy załatwienia sprawy.
  Izba celna, jako organ administracji działa w oparciu o przepisy prawa - jedna z podstawowych zasad postępowania - stąd też sprawy załatwiane są w terminach określonych w art. 139 Ordynacji podatkowej bądź w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny powyższe terminy nie mogą zostać dotrzymane, wówczas Strona postępowania jest zawiadamiana o powodach zwłoki i nowym terminie, do którego sprawa zostanie zakończona (art. 140 Ordynacji podatkowej i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  b)Sposoby/formy załatwienia sprawy.
  Każda sprawa, zgodnie z odpowiednimi przepisami, może zostać zakończona rozstrzygnięciem (decyzją administracyjną lub postanowieniem). Zdarzają się jednak przypadki, gdy jej finał sprawy może być bezdecyzyjny.
  Treść końcowego aktu prawnego (decyzji/postanowienia) jest uzależniona, m.in. od przedmiotu sprawy i żądania wystosowanego przez Stronę postępowania. Istotne jest także i to, że w procedurze administracyjnej obowiązuje zasada dwuinstancyjności, stąd też istnieje możliwość wniesienia środka zaskarżenia, odwołania od decyzji, bądź zażalenia na postanowienie, do organu wyższego stopnia.

   Wnioski o wyłączenie spod egzekucji rozpatrywane są w terminach uregulowanych w art. 38 ustawy o postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 10:46 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 11:58
  Autor: Andrzej Piotrowski Osoba publikująca: Andrzej Piotrowski Osoba modyfikująca: Andrzej Piotrowski