Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Informacje publiczne będące w posiadaniu Izby Celnej w Poznaniu, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. , poz. 1764).

  Izba Celna w Poznaniu udostępnia informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2015 r. poz. 613 ze zm.),
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.  z 2016 r. poz. 1167),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. , poz. 1764),

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji udziela się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 10:39 Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2016 09:10
  Autor: Andrzej Piotrowski Osoba publikująca: Andrzej Piotrowski Osoba modyfikująca: Andrzej Piotrowski