Zasady etyki

  Zasady etyki

  Plakat antykorupcyjny

  Szanowni Państwo

  Zjawisko korupcji występuje w różnych sferach życia, również w obszarze działalności Służby Celnej. Pomimo działań podejmowanych przez samą Służbę i przez współpracujące z nią instytucje i podmioty życia gospodarczego zjawisko to nadal jest groźne. Przeciwdziałając korupcji oraz zjawiskom o charakterze korupcyjnym Izba Celna w Poznaniu realizowała, i nadal realizuje, zadania wynikające z Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010-2013+. Celem powyższego Programu było wzmocnienie już istniejących, oraz wprowadzenie nowych, rozwiązań systemowych zapobiegających występowaniu korupcji.

  Kontynuację Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010-2013+ stanowi Program działań na lata 2014-2019+aktywizujących i wzmacniających system antykorupcyjny Służby Celnej, w którym określone zostały priorytety i inicjatywy, mające na celu zbudowanie skutecznego i efektywnego antykorupcyjnego systemu zarządzania w Służbie Celnej.

  Mając na uwadze fakt, iż działalność Służby Celnej polega, między innymi, na świadczeniu usług na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych - Program zawiera również rozwiązania, dzięki którym zapewniona będzie oczekiwana jakość usług oraz wyeliminowane zostaną negatywne zjawiska, które w konsekwencji mogą być przyczyną składania propozycji korupcyjnych.

  Zwracamy się do Państwa z prośbą w kwestii przekazywania wszelkich informacji dotyczących nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym, obszarach potencjalnie zagrożonych korupcją oraz propozycji ewentualnych rozwiązań przeciwdziałających korupcji. Tylko pozyskanie konkretnych informacji, pozwoli Służbie Celnej na odpowiednie  ich wykorzystanie w celu skutecznego przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym.

  W celu pozyskania informacji od Państwa przygotowano trzy różne formy zgłaszania ww. informacji, a jednocześnie zapewniających zachowanie anonimowości zgłaszającym. Należą do nich:

  - Krajowy Telefon Interwencyjny 800 060 000

  - Adres e-mail : powiadom-cło@mofnet.gov.pl

  Zachęcamy do wykorzystania ww. kanałów informacyjnych w celu wsparcia działań antykorupcyjnych prowadzonych przez Służbę Celną, mających na celu zapewnienie przedsiębiorcom warunków pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z przepisami i zasadami uczciwej konkurencji.